Laboratoria

 
Laboratorium Podstaw Telekomunikacji

Pomieszczenie 029 jest używane do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji, zajęć seminaryjnych oraz zajęć w ramach Koła Naukowego krótkofalowców SP3PET. W laboratorium znajduje się 6 oscyloskopów cyfrowych TDS 2012, 3 oscyloskopy analogowe HM 304, 15 generatorów funkcyjnych różnych typów i różnych producentów, 6 mierników zniekształceń nieliniowych, 7 zintegrowanych zestawów testowych (generator, zasilacz, miernik uniwersalny), 5 uniwersalnych dydaktycznych zestawów laboratoryjnych wykonanych przez pracowników WEiT oraz 6 zasilaczy dedykowanych +12/-12V.

 
Laboratorium Procesów Synchronizacji i Bezpiecznej Transmisji

Jest to pomieszczenie do prowadzenia badań eksperymentalnych z zakresu synchronizacji i bezpiecznej transmisji. Pomieszczenie jest używane przez pracowników i studentów studium doktoranckiego. Inne przeznaczenie pomieszczenia to projektowanie i badania przedeksploatacyjne urządzeń wykonywanych w ramach umów z przemysłem. Podstawowe wyposażenie obejmuje: 8 zestawów komputerowych PC, 3 oscyloskopy cyfrowe, analizator stanów logicznych, 2 generatory sygnałowe, cyfrowy analizator transmisji, analogowy analizator widma, 2 systemy pomiarowe SP-4000, dystrybutor DST-16, 8 płyt ewaluacyjnych z różnymi układami FPGA oraz 3 zasilacze dedykowane +5V/-5V.

 
Laboratorium Procesów Synchronizacji i Bezpiecznej Transmisji

Pomieszczenie 126 jest używane przez studentów dla realizacji zadań zleconych w ramach prac inżynierskich i magisterskich. Prowadzone są w nim także naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń wytworzonych na potrzeby przemysłu. Wyposażenie obejmuje: 3 zestawy komputerowe PC, stanowisko do lutowania/wylutowania elementów elektronicznych, 3 oscyloskopy cyfrowe, wzorzec rubidowy Datum SYS200C, system pomiarowy SP-3000, dystrybutor DST-16, dystrybutor DST-8, źródło STFS/GPS synchronizowane sygnałami GPS, 2 multimetry precyzyjne, 2 zasilacze +48V.

 
Laboratorium Metrologii i Elektroniki

Przeznaczone do zadań dydaktycznych: zajęcia laboratoryjne, prace dyplomowe, projekt inżynierski, „work shop” dla studentów.

Wyposażenie: zasilacze napięcia stałego, generatory sygnałowe, multimetry, częstościomierze, oscyloskopy analogowe, oscyloskopy cyfrowe, zestawy laboratoryjne do 12 ćwiczeń z elektroniki, zestawy laboratoryjne do 12 ćwiczeń z metrologii.

 
Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych

Przeznaczenie: zajęcia dydaktyczne laboratoryjne z przedmiotów: Komputerowe Systemy Pomiarowe, Rozproszone Systemy Pomiarowe, Sensory i Systemy Pomiarowe.

Wyposażenie: 12 komputerów PC z monitorami LCD, komputerowe karty interfejsowe IEEE4888, karty interfejsowe USB, karty pomiarowe DAQ, oscyloskopy cyfrowe z interfejsem IEEE488, generatory sygnałowe cyfrowe z interfejsem IEEE4888, multimetry cyfrowe z interfejsem RS232 lub IEEE488.

 
Laboratorium Optotelekomunikacji

Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu Optotelekomunikacja, kierunki EiT (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia), Informatyka oraz TZI (studia stacjonarne II stopnia), a także prowadzenia prac dyplomowych.

Oferta dydaktyczna obejmuje ok. 16 projektów, dotyczących zagadnień:

 • pomiaru właściwości włókien światłowodowych: apertura numeryczna, tłumienie (pomiar źródło - miernik mocy, metoda rozpraszania wstecznego, OTDR), badanie właściwości modowych
 • związanych z użytkowaniem i instalacją światłowodów np.: sprzęganie źródeł półprzewodnikowych z włóknami światłowodowymi, spawanie włókien światłowodowych, montaż muf światłowodowych
 • badania właściwości rezonatorów optycznych,
 • badania właściwości odbiorników i nadajników światłowodowych,
 • badania systemów światłowodowych, oraz podstaw technologii zwielokrotnienia falowego (WDM).

Laboratorium posiada spawarkę światłowodową, miernik mocy optycznej, źródła optyczne, analizator stopy błędu, edukacyjny zestaw światłowodowy firmy Pirelli, rezonator Fabry-Perot, 3 oscyloskopy, generator.

 
Laboratorium Fotoniki i Systemów Światłowodowych

Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu Zaawansowane Systemy Światłowodowe, kierunki: EiT (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) oraz TZI (studia stacjonarne II stopnia), a także realizacji prac dyplomowych i prac badawczych.

Oferta dydaktyczna obejmuje ok. 30 projektów, między innymi:

 • Badanie widma optycznego źródeł półprzewodnikowych stosowanych w telekomunikacji (LED, FP-LD, DFB-LD, LEC-TLS).
 • Stabilizacja pracy laserów
 • Badanie właściwości pasywnych komponentów optycznych: filtry optyczne, filtry przestrajalne, krotnice WDM...
 • A/O komórki Bragga, generacja wielofalowa
 • Modulatory Macha-Zehndera: włókniste, zintegrowane,
 • EDFA część I: ASE, NF,
 • EDFA część II: wzmocnienie,
 • Przestrajalny laser pierścieniowy EDFA.
 • System EDFA DWDM
 • Pomiar SOP
 • Pomiar PDL,
 • Dyspersja polaryzacyjna
 • Dyspersja chromatyczna
 • Laser pierścieniowy EDFA z synchronizacją modów
 • Pomiar koherentny szerokości widma
 • Komutator E/O

Dostępne w laboratorium metody pomiarowe (część sprzętu udostępniona jest przez prywatną firmę) obejmują między innymi:

 • pomiar tłumienia i strat wtrąceniowych światłowodów i optycznych elementów skupionych,
 • pomiar charakterystyk spektralnych elementów pasywnych i aktywnych,
 • precyzyjny, wielokanałowy (do 250 kanałów) pomiar długości fal z pełną charakterystyką nośnych optycznych systemów światłowodowych DWDM,
 • pomiar charakterystyk współczynnika odbicia,
 • pomiar stanu polaryzacji światła i właściwości elementów optycznych zależnych od stanu polaryzacji światła (określenie parametrów macierzy Jones’a, pomiar PDL, PMD),
 • badanie dyspersji polaryzacyjnej metodą interferometru Michelsona,
 • badanie dyspersji chromatycznej,
 • pomiar i badanie jakości sygnałów optycznych do częstotliwości 20 GHz.

Oprócz tego w laboratorium zrealizowano własne stanowiska pomiarowe służące między innymi do:

 • określenia szerokości widmowej laserów metodą detekcji koherentnej,
 • zautomatyzowanego, precyzyjnego pomiaru charakterystyk spektralnych elementów pasywnych,
 • analizy spektralnej o wysokiej rozdzielczości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że układ zbudowano wykorzystując w 100% krajowy potencjał technologiczny - koncepcja i uruchomienie WEiT PP Poznań, precyzyjna mechanika COBRABID-OPTICA Warszawa, zwierciadła dielektryczne HiVac Warszawa. Analizator jest efektem dodatkowym zakończonego jesienią 2007 roku projektu KBN.
 
Laboratorium Przetwarzania Sygnałów

W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne z "Cyfrowego przetwarzania sygnałów" i "Programowania procesorów sygnałowych".
Laboratorium zawiera:

 • 15 komputerów PC
 • 15 zestawów laboratoryjnych Analog Devices EZ-Kit Lite ADSP-21369 wraz z
 • oprogramowaniem Visual DSP+
 • Projektor multimedialny Hewlett Packard VP6320.